Fatiha Suresi

  Paylaş
  avatar
  FIRTINA
  Moderatör

  Mesaj Sayısı : 3752
  Doğum tarihi : 09/08/69
  Kayıt tarihi : 08/12/09
  Tecrübe Puanı : 24
  Yaş : 48
  Ülke : Almanya

  Fatiha Suresi

  Mesaj tarafından FIRTINA Bir C.tesi Ara. 19, 2009 2:48 am
  Download
  MÂNÂSI

  Hamd
  (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret
  gününün mâliki Allâh'ın (hakkı) dır. O'na mahsustur. İlâhi! Yalnız Sana
  ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardım dileriz. Bizi doğru yola
  hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdiğin bahtiyarların yoluna,
  ki onlar ne azıp sapmış, ne de gazabına uğramışlardır. (Duâmızı kabul
  eyle Allâh'ım!)  Tefsir - Bu sûre yedi âyettir. Kur'ân
  bununla başlar. Buna "Fâtiha, El-Hamdü'li'llâh" sûresi denir. Beş vakit
  namazın her rek'atında bu sûreyi okumak vâciptir. Bu bakımdan her namaz
  kılan müslüman, bu sûreyi günde kırk kere, hiç değilse on yedi kere
  okuyacak demektir. (1) Bu sûre, bize Allâh'ı sıfatlarıyla bildiriyor.
  Allâh'a nasıl îman ve ibâdet etmek lâzım geldiğini tâlim ediyor. Bizi
  dünya ve âhiret saâdetine götürecek yolu gösteriyor.  Şimdi bu âyetlerin mânâlarını kısaca îzah edelim:  "El-Hamdü;
  hamd" övmek demektir. Allâh bütün kemâl sıfatları kendisinde toplanmış,
  eksik sıfatlardan ârî, her varlığın yaratıcısı olan Vâcibü'l-vücûd'dur.
  Rabb, burada Allâh'ın sıfatıdır, yaratıklarını terbiye
  eden, besleyip büyüten, istediği gibi kalıptan kalıba geçiren, onlara
  yap, yapma diye tekliflerde bulunan, bazan sevindiren, bazan korkutan
  ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle erdiren... Kısaca: Terbiyenin bütün
  lâzımlarına mâlik olan en kuvvetli ve en mükemmel bir mürebbî demektir.
  Âlemîn = Âlemler; canlı cansız, gördüğümüz ve görmediğimiz bütün varlık âlemi demektir.  Rahmân, burada Allâh'ın ikinci sıfatı olup pek merhametli, sonsuz ve umûmî rahmet sahibi demektir.  Başka
  bir deyişle Rahmân; her mevcuda yaradılışının icab ettirdiği gayeye
  göre bir takım kabiliyetler veren, şahsının ve nev'inin yaşaması için
  gereken her şeyi hepsine birden -bunların isteyip istemediğine, çalışıp
  çalışmadığına, îmanlı veya îmansız olduğuna bakmayarak- vermiş olan
  ezelî, geniş, sonsuz rahmet sahibi demektir.  Binâenaleyh,
  Rahmân olması bakımından, Allâh'ın rahmeti o kadar geniş ve umûmîdir
  ki, hiç bir mevcut onun dışında kalamaz. Âlemde her şeyin ilk olarak
  varlığı da, varlığın bekâsı da yalnız Allah iledir. Her şeye varlık
  veren ve varlığını devam ettirecek nice nice nîmetler bağışlayan O'dur.
  Bunları verirken canlıyı cansızdan, îmanlıyı îmansızdan ayırt
  etmemiştir. Yarattığı her mevcuda, yaşaması için gereken şeyleri daha
  önceden vermiştir. Çünkü Allah, Rahmân sıfatiyle muttasıftır. Rahmân,
  O'nun Esmâ-i Hüsnâ'sındandır.  Rahîm; çok merhamet
  edici demektir. Bu da, Allâh'ın üçüncü sıfatıdır. Bu da çok merhametli
  mânâsına ise de bu, daha husûsî bir mahiyettedir. Allâh'ın Rahîm
  sıfatiyle muttasıf olmasından şunu anlıyoruz ki: Akıl ve iradeye, iyiyi
  kötüden seçmek kudretine malik olarak yaratmış olduğu insanlara,
  Allâh'ın sonraki nîmetleri bir değildir ve bir olmayacaktır. Allâh'ın
  bu nimetlerine kavuşmak için her şeyden evvel, insanın iradesini
  sarfederek çalışması, Allâh'ın gösterdiği yoldan yürümesi şarttır.
  Herkes kazancına bağlıdır. Amma Allâh isterse onun bir amelini bin bir
  mükâfât ile de karşılar. Bu da Rahîm sıfatının muktezâsıdır.  Mâliki
  yevmi'd-dîn = Allâh, Din günü'nün Mâliki'dir. Bu da Sûre-i celîlede
  Allâh'ın dördüncü sıfatıdır. Din günü, cezâ ve mükâfatın tahakkuk
  edeceği son gün, yani âhiret günü demektir.  Fâtiha'nın
  başında "Öğmek, öğülmek yalnız Allâh'a mahsustur" denildikten sonra,
  Allâh'ın bu dört sıfatının böylece arka arkaya getirilmesi, en yüksek
  saygı ile tâzimin, en ciddî bir öğmenin neden dolayı Allâh'a has
  olduğunun hikmet ve mânâsını da açıkça göstermektedir. Şimdi mânâ şu
  demek olur: "En yüksek hürmet ve tâzim, öğmek ve öğülmek yalnız
  Allâh'ın hakkıdır. Çünkü O, Rabbû'l-âlemîndir. Çünkü O, Rahmân'dır,
  Rahîm'dir. Çünkü O, Din Günü'nün Mâliki'dir."  "Din
  Günü'nün Mâliki'dir = Mâliki yevmi'd-dîn" âyet-i celîlesi şunu da haber
  veriyor ki: Allâhu Teâlâ insanın yaptığı her iyi işi mutlaka âhirette
  mükâfatlandırır; fakat günâh işleyenlere de isterse adı ile muamele
  ederek cezâ verir, ister lûtfiyle muamele ederek cezâlandırmaz. Çünkü
  Allah mutlak Mâlik ve Hâkim'dir, kendisine karşı işlenen bir günahı
  affetmek hususunda adâlet kaydiyle bağlı değildir.  İşte
  Fâtiha'nın ilk kısmında Allâh'ın: "Rabb, Rahman, Rahîm, Din Günü'nün
  Mâliki" olduğu böylece haber verildikten sonra böyle bir Allâh
  karşısında kulun ne yolda hareket etmesi gerektiği de şöyle tâlim
  olunuyor:  İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn = İlâhî!
  Yalnız Sana ibadet ve kulluk ederiz, ancak Sen'den yardım isteriz. Bizi
  doğru yola, nîmetine eren, azıp sapmamış ve gazabına uğramamış olan o
  bahtiyarların yoluna hidayet et, o yolda götür."  Fâtiha'nın
  bu âyeti, insana tam bir istiklâl ve hürriyet rûhu telkin etmektedir.
  Demek ki: Hakikî bir mü'min, yalnız Allâh'ına ibadet edecek, yalnız
  O'ndan yardım isteyecek, başka hiç bir kimsenin kulu kölesi
  olmayacaktır. İnsanın, kendisi gibi insanlara kulluk etmesi, kendi gibi
  bir insanı putlaştırması, onlardan merhamet dilenmesi insanlık
  asâletine yakışmayan bir zillettir. Fâtiha'nın bu âyeti bunu en beliğ,
  en veciz bir ifade ile telkîn etmektedir.  Bu âyetlerin
  tertibi de dikkate değer: "Allâh'ım! Yalnız Sana ibâdet ederiz, ancak
  Sen'den yardım isteriz" denilmekle Allâh'tan yardım istemenin evvelâ
  irâdesini sarfederek Allâh'a ubûdiyet ve kulluğunu yaptıktan sonra
  olabileceği anlatılmış oluyor. Demek ki, Allâh'ın nîmetlerinden
  tamâmiyle faydalanabilmek, O'nun gösterdiği yolda yürümekle
  olabilecektir. "Yâ Rabb! Yalnız Sana ibâdet ve kulluk eder ve yalnız
  Sen'den yardım isteriz" demekle evvelâ O'nun yolunda yürüyerek
  çalışacağımıza söz vermiş ve bu çalışmamızda yardım istemiş oluyoruz.  "İhdina's-sırâta'l-müstakîm = Yâ Rab! Bizi doğru yola hidâyet et, ilet."  Bu
  âyetle bundan sonraki âyet, Allâh'tan isteyeceğimiz yardımın ne
  olduğunu ve ne için yardım istediğimizi beyan ediyor, açıklıyor.
  Bunlardan anlaşılıyor ki: "Allâh'tan istenilecek en büyük yardım,
  Allâh'ın nîmetlerine eren mes'ut kimselerin yürüdükleri dümdüz ve
  dosdoğru yolu bize buldurmasıdır". Bize o yolu göstermesi ve o yoldan
  yürütmesidir. Allâh'ın birliğine ve O'ndan başka ibâdete lâyık bir İlâh
  olmadığına inanmış olan bir mü'min Allâh'tan daîma kendisini bu doğru
  yola hidayet etmesini isteyecektir. Çünkü Allâh'ın nîmetlerinden dünya
  ve âhiret saâdetinden kıymetli ve daha yüksek bir şey yoktur. Bunlar da
  ancak bu doğru yolda yürümekle elde edilebilecektir. Bu doğru yolun
  Kur'ân, İslâm ve Peygamber'in gösterdiği yol olduğu söylenmiştir.  Görülüyor
  ki, bu âyetler bizi hayat yoluna irşad ediyor, Allâh'ın nîmetlerine
  nasıl erişebileceğimizi anlatıyor. İlim, san'at, irfan, medeniyet ve
  servet, bunlardan hepsi, bu dünyada insanların can attıkları
  nîmetlerdendir ve işte bütün bunlar, Allâh'ın gösterdiği doğru yoldan
  hiç sapmadan yürümekle elde edilebilecektir; bu âyetlerden anlaşılan
  hakikat budur. Şimdi Fâtiha Sûresi'nin genişçe bir meâlini, mânâsını
  verelim:  "Öğmek, öğülmek, en yüksek saygı ve tâzim,
  yalnız Allâh'ın hakkıdır. O'na mahsustur. O Allah ki, görünen ve
  görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen, canlı ve cansız bütün varlık âlemini
  yoktan var ederek terbiye eden, yavaş yavaş yükselten, besleyip büyüten
  ve böylece her şeyi kemâline eriştiren mutlak kudret sâhibidir.  O
  Allâh ki, Rahmân'dır; çok merhametlidir. Yarattıklarının hepsine
  şahsını ve nev'ini muhafaza edecek her türlü kabiliyetleri, varlığını
  devam ettirebilmek için muhtaç olduğu her şeyi evvelâ hepsine müsâvî
  olarak vermiştir. Bunları verirken akıllıyı akılsızdan, îmanlıyı
  îmansızdan, çalışanı çalışmayandan ayırt etmemiştir. Her bir mevcut,
  istemeden ve kendi çalışması olmadan hayat nîmetine ve o nîmeti devam
  ettirecek diğer vasıtalara başvurmuştur.  O Allâh ki,
  Rahîm'dir; akıl ve irade ile başkalarından üstün kıldığı insanlara,
  sonraki ve hele âhiret nîmetlerini herkesin çalışmasına, kazancına,
  îman ve ameline bağlamıştır.  O Allah ki, dünyada hayır
  yolunu tutanları âhirette hayır ile mükâfatlandırmak; buyruklarına
  aykırı olarak şer yolunu tutanları da cezalandırmak kudretine sahiptir;
  âhirette herkesi, dünyadaki ameline göre cezâlandırmaktan âciz
  değildir. Kendisine karşı gelmiş olanların günahlarını affetmek de
  elindedir. İşte Allâh, böyle bir Allâh'tır.  Ey bu
  sıfatlarla muttasıf olan Allâh'ım! Sen birsin; yalnız Sana ibâdet ve
  kulluk ederiz ve işlerimizde ancak Sen'den yardım isteriz. Bizi doğru
  yola, nîmetine eren, azıp sapmamış ve böylelikle Sen'in gazabını
  üzerine çekmemiş olan o bahtiyar ve mes'ut insanların yoluna hidâyet
  et, o yola ilet, o yoldan yürüt. (Duâmızı kabul eyle Allâh'ım!)"

  *********************************
  Hayatı Tespih Yaptım

  Bazen Çekiyorum Bazen SalLıyoruM .
  .  Sayfayı FaceBook\'ta Paylaş

   Forum Saati Ptsi Tem. 16, 2018 2:28 pm